Nederlands
0 Artikel(en)
0 Artikel(en) - €0,00

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Prijzen

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/herroepingsrecht

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

Artikel 6. Betaling

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Artikel 8. Garantie

Artikel 9. Gebreken

Artikel 10. Klachtenregeling

Artikel 11. Geschillen

Artikel 12. Persoonsgegevens

Artikel 13. Slotbepalingen

Artikel 14. Contactgegevens

 

Artikel 1. Definities

1.1 www.davidmartinbags.com, verder in de tekst DavidMartin Bags genoemd, gevestigd in de Gentsestraat 187, 2587 HR in  Den Haag, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel/National Trade Registration: 60979054.

1.2 Klant: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst bij www.davidmartinbags.com. 

1.3 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen www.davidmartinbags.com en de klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing. 

1.4 Website: www.davidmartinbags.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van www.davidmartinbags.com, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Wanneer de klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor David Martin bags niet bindend.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen en de informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

3.2 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk gecommuniceerd.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst/herroepingsrecht

4.1 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van DavidMartin Bags en het voldoen aan de daarbij door DavidMartin Bags gestelde voorwaarden. 

4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en de bestelling is gedaan, bevestigt DavidMartin Bags langs elektronische weg de ontvangst van de bestellling. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 

4.3 De klant heeft het recht de aankoop binnen 30 werkdagen vanaf de dag na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Retourneren is gratis en kan bij een PostNL Postkantoor. DavidMartin Bags zal reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de klant terug betalen. Binnen diezelfde termijn dient DavidMartin Bags het geretourneerde product onbeschadigd en compleet terug in haar bezit te hebben gekregen.

4.4 Het herroepingrecht als genoemd in het vorige lid is niet van toepassing in het geval de koop op afstand betrekking heeft op zaken die snel verouderen, bederven of op maat zijn gemaakt. 

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

5.1 Zodra de betaling door David Martin bags is ontvangen, stuurt DavidMartin Bags de producten zo snel mogelijk toe. 

5.2 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt DavidMartin Bags de klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. De klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. 

5.3 Indien geen levertermijn is afgesproken, zal DavidMartin Bags de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien DavidMartin Bags niet binnen deze termijn levert, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 

5.4 DavidMartin Bags raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie ook: Artikel 9: Gebreken. 

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. 

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door de klant verrichte betaling.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 In geval van overmacht is David Martin bags niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 DavidMartin Bags staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat DavidMartin Bags er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door DavidMartin Bags, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst heeft.

 

Artikel 9. Gebreken

9.1 De klant dient DavidMartin Bags binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. DavidMartin Bags zal binnen 30 dagen reageren op eventuele klachten. 

9.2 Indien DavidMartin Bags de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. 

9.3 De klant mag het product niet zelf proberen te repareren. 

 

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DavidMartin Bags,.

10.2. Bij DavidMartin Bags ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DavidMartin Bags binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Wanneer de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.4 Bij klachten moet de klant zich allereerst wenden tot DavidMartin Bags. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, moet de klant zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen. Mocht dat nog niet tot een oplossing leiden, dan heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel DavidMartin Bags als de klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald moeten worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.5 Een klacht schort de verplichtingen van DavidMartin Bags niet op, tenzij dit schriftelijk anders is aangegeven.

10.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de DavidMartin Bags, zullen de geleverde producten naar haar keuze of kosteloos vervangen of gerepareerd worden.

 

Artikel 11 - Geschillen

11.1 Op overeenkomsten tussen DavidMartin Bags en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

11.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 DavidMartin Bags verwerkt de persoonsgegevens van klanten overeenkomstig de op de website gepubliceerde privacyverklaring. 

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Consumentenrichtlijn. 

13.2 Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. 

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. 

13.4 Onder ‘schriftelijk’ valt in deze voorwaarden ook e-mail. In dat geval geldt de door David Martin bags ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 

Artikel 14. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op: martin@davidmartinbags.com

 

Of per post:

 

DavidMartin Bags

O.v.v. www.davidmartinbags.com

Gentsestraat 187

2587 HR Den Haag 

Kamer van Koophandel 60979054

Webwinkel Keurmerk Overslaan & ga verder Verder gaan
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »